10.0.2 תוספת שטחי גינון לפי שנה

2015
10. תשתיות ושירותים עירוניים