10.0.3 לוח פעולות אגף איכות הסביבה בשנים 2006-2010

2011
10. תשתיות ושירותים עירוניים