10.0.4-1 תרשימי כמויות פסולת למיחזור והטמנה ופסולת שנאספה ישירות למיחזור