10.1.0 לוח טיפול בפניות התושבים למוקד העירוני (106) לפי חודשים