10.1.0 לוח 10.10 הטיפול בפניות התושבים למוקד העירוני (106) לפי חודשים