10.1.0 הטיפול בפניות התושבים למוקד העירוני (106) לפי חודשים