10.1.2 לוח 10.12 פניות תושבים למוקד העירוני (106) לפי תחומים – אחוזים