10.0.2-1 לוח 10.2-1 שטחי גינון עירוניים לפי סוג, 2010

2011
10. תשתיות ושירותים עירוניים