10.0.2 לוח 10.2 תוספת שטחי גינון לפי שנה

2010
10. תשתיות ושירותים עירוניים