10.0.3 לוח 10.3 פעילות אגף איכות הסביבה בשנים 2006-2009

2010
10. תשתיות ושירותים עירוניים