11.0.1 לוח 11.1 יעדים ומקורות לתקציב העירייה הרגיל