11.0.4 לוח הוצאות בתקציב העירייה הרגיל, לפי פרקים תקציביים