11.0.7 לוח 11.7 הוצאה לנפש בתקציב הרגיל, ובתקציב הבלתי רגיל בערים שמנו מעל 100,000