11.0.8 לוח 11.8 השוואת שטח חיובי ארנונה לפי סוג (אלפי מ"ר) לפי סוג, בערים הגדולות