11.0.8 לוח השוואת שטח חיובי ארנונה (אלפי מ"ר) לפי סוג, בערים הגדולות