11.0.9 לוח השוואת חיובי ארנונה (אלפי ש"ח) לפי סוג, בערים הגדולות