11.0.8 לוח 11.8 השוואת תעריפי ארנונה (אלפי מ"ר) לפי סוג בערים הגדולות