11.0.9 לוח 11.9 השוואת חיובי ארנונה (אלפי ש"ח) לפי סוג בערים הגדולות