2.0.9 לוח 2.9 האוכלוסייה לפי גיל ולפי אזור סטטיסטי – אחוזים