2.0.9 לוח האוכלוסייה לפי גיל ואזור סטטיסטי - אחוזים