2.0.9 האוכלוסייה לפי גיל ולפי אזור סטטיסטי - אחוזים