2.1.8 לוח 2.1.8 שיעורים של מרכיבי ריבוי טבעי, הגירה ועולים חדשים לפי תת רובע