2.1.8 לוח שעורים של מרכיבי ריבוי טבעי, הגירה ועולים חדשים לפי תת רובע