2.1.8 שעורים של מרכיבי ריבוי טבעי, הגירה ועולים חדשים לפי תת רובע