2.1.9 לוח מקורות גידול אוכלוסייה בארץ ובערים הגדולות