2.1.9 לוח מקורות גידול האוכלוסייה בארץ ובערים הגדולות