2.1.0 לוח 2.10 האוכלוסייה בערים הגדולות ובארץ לפי גיל