2.1.1 לוח 2.11 אוכלוסייה בערים הגדולות לפי יבשת מוצא - ממוצע 2010