2.1.7 לוח 2.17 ריבוי טבעי ומאזן נכנסים-יוצאים בין היישובים