2.1.8 לוח 2.18 שעורים של מרכיבי ריבוי טבעי, הגירה, ועולים חדשים לפי תת רובע