2.1.9 לוח 2.19 מקורות גידול האוכלוסייה בארץ ובערים הגדולות