2.2.2 לוח יישובים עיקריים מהם נכנסו לראשון לציון או יצאו מראשון לציון