2.2.4-1 מטריצת הגירה פנימית - תנועת תושבים בתוך העיר, בין רבעים