2.2.4.1 לוח 2.2.4.1 מטריצת הגירה פנימית - תנועת תושבים בתוך העיר בין רבעים