2.2.4-1 מטריצת הגירה פנימית- תנועת תושבים בתוך העיר