2.2.4.1 מטריצת הגירה פנימית - תנועת תושבים בתוך העיר לפי רובעים (חלוקה חדשה)