2.2.4 מטריצת הגירה פנימית - תנועת תושבים בתוך העיר בין רבעים, לפי שנה