2.2.4 מטריצת הגירה פנימית - תנועת תושבים התוך העיר, בין רבעים ולפי שנה