2.2.5 לוח מטריצת הגירה פנימית - תנועת תושבים בתוך העיר, לפי נכנסים יוצאים לרבעים ולתת רבעים