2.2.5 מטריצת הגירה פנימית - תנועת תושבים בתוך העיר