2.2.4-1 לוח 2.24-1 מטריצת הגירה פנימית – תנועת תושבים בתוך העיר בין רבעים