2.2.4 לוח 2.24 מטריצת הגירה פנימית – תנועת תושבים בתוך העיר בין רבעים לפי שנה