2.2.4 לוח 2.24 מטריצת הגירה פנימית - תנועת תושבים בתוך העיר בין רבעים ולפי שנה