2.2.5 לוח 2.25 מטריצת הגירה פנימית – תנועת תושבים בתוך העיר לפי נכנסים לתתי רבעים