2.2.5 לוח 2.25 מטריצת הגירה פנימית - תנועת תושבים בתוך העיר לפי נכנסים לרבעים ולתתי רבעים