2.3.0 לוח העולים משנת 1990ואילך לפי קבוצות גיל ותת רובע