2.3.0 העוילם משנת 1990 ואילך לפי קבוצת גיל ותת רובע