2.3.2 לוח מאפיינים דמוגרפיים של תת רבעים - תנועת האוכלוסייה