2.3.7.1 לוח משקי בית, לפי גודל משק בית בישובים הגדולים 2013