2.3.8 לוח משקי בית, לפי גודל משק בית בערים הגדולות